งานมหกรรมคุณภาพและวิชาการ ประจำปี 2566 “การประสานพลังเพื่อคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Synergy for Quality and Life Long Learning)

โรงพยาบาลขอนแก่น จัดงานมหกรรมคุณภาพและวิชาการ ประจำปี 2566 “การประสานพลังเพื่อคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Synergy for Quality and Life Long Learning) เมื่อวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลขอนแก่น โดยภายในงานประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “Synergy for Quality and Life Long Learning” โดย นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 การอภิปราย เรื่อง “Advanced-HA Quick win with Learning Organization and High Performance Organization” โดยทีมผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น นอกจากนั้น ยังมีการประกวดผลงานพัฒนาคุณภาพและวิจัย 6 กลุ่ม คือ CQI  RM  Clinical  research  R2R  Innovation  KM และแบ่งการนำเสนอเป็น 2 ประเภท Oral presentation และ Poster presentation มี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานกล่าวปิดงาน และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดผลงานในแต่ละประเภท รวมทั้งสิ้นจำนวน 36 รางวัล การประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นทุกสาขาวิชาชีพ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน

งานมหกรรมคุณภาพและวิชาการเป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการที่ดี มีคุณค่า และเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกันภายในองค์กร และถ่ายทอดประสบการณ์ความเชี่ยวชาญไปสู่เครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น พัฒนา ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ”