จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “พยาบาลอายุรกรรมทำงานด้วยหัวใจ รุ่นที่ 1”

วันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล โรงพยาบาลขอนแก่น โดยกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุกรรม 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “พยาบาลอายุรกรรมทำงานด้วยหัวใจ รุ่นที่ 1” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ได้แก่ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ในกลุ่มงานการพยาบาลอายุรกรรม มีพฤติกรรม จริยธรรม ในการให้บริการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงและข้อร้องเรียน นอกจากนี้ ยังเป็นการแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค เพื่อพัฒนางาน และแก้ไข ปรับปรุงร่วมกันต่อไป