จัดกิจกรรม “การปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ปีงบประมาณ 2566”

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น จัดประชุมโครงการ “การปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ปีงบประมาณ 2566” โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในเขตสุขภาพที่ 7 และมีผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวนมากทั้งในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ทำให้ประสบปัญหาการขาดแคลนพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จึงได้จัดโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อมาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2565 จำนวน 43 คน และเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 110 คน รวมทั้งหมด จำนวน 153 คน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการ “การปฐมนิเทศพยาบาลใหม่” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างความอบอุ่น ความมั่นใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลใหม่ ในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1, 2 และ 8 มิถุนายน 2566