จัดบูทนิทรรศการให้ความรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และประโยชน์ของนมแม่ ในงาน “วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566”

วันที่ 28 เมษายน 2566 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยคลินิกนมแม่ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1 ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น สมาพันธ์แรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์ สาขาขอนแก่น ชมรมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดขอนแก่น นายจ้าง/ลูกจ้าง และภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน จัดบูท นิทรรศการให้ความรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และประโยชน์ของนมแม่ ในงาน “วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566” ภายใต้ชื่องานว่า “แรงงานพัฒนา พาชาติก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย” ซึ่งจัดขึ้น ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น