จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มภารกิจอำนวยการ สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการ โรงพยาบาลขอนแก่น (ระยะ 10 ปี) 

วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2565  ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดยนายนิชิต  เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มภารกิจอำนวยการ สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการ โรงพยาบาลขอนแก่น (ระยะ 10 ปี)  ปีงบประมาณ 2566 – 2575 เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น (ระยะ 10 ปี)  ปีงบประมาณ 2566 – 2575 มีระยะเวลาดำเนินการ รวม 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2565 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2565 และระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2566  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในกลุ่มภารกิจอำนวยการ เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติอันจะนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดต่อไป