จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566-2570

วันที่ 19 มกราคม 2566 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO : Chief Service Officer) เขตสุขภาพที่ 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566-2570 มีนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานกล่าวเปิด และมีนายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวรายงาน

การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2566-2570 (แผนระยะ 5 ปี) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน และบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 7 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยกำหนดจัดประชุมฯ ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2566 ณ โรงแรมพาโค่ บายโบนันซ่า (Parrco By Bonanza) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา