ชื่นชมการให้บริการของคุณสุวรรณา ธาดาพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยพิเศษ 120 เตียง