ชื่นชมการให้บริการ หอผู้ป่วยพิเศษ 120 เตียง ชั้น 5

ชื่นชม แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยพิเศษ 120 เตียง ชั้น 5