ชื่นชม พยาบาล และเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ 3

ขอแสดงความความชื่นชม พยาบาล และเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ 3