ดร.จงกลณี จันทรศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2562 สาขาการพยาบาลในสถานบริการ

11 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้ผู้ที่ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2562 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ โดย ดร.จงกลณี จันทรศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รองหัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี 2562 สาขาการพยาบาลในสถานบริการ