“ดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านโรงพยาบาลขอนแก่น จากพลังความร่วมมือสู่การดูแลแบบองค์รวม”

ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริการ

“ดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้านโรงพยาบาลขอนแก่น จากพลังความร่วมมือสู่การดูแลแบบองค์รวม”