ตรวจสุขภาพและคัดกรองโควิด-19 แรงงานต่างด้าวในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อขึ้นทะเบียนประจำปี เป็นรอบที่ 2

วันที่ 6 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตรวจสุขภาพและคัดกรองโควิด-19 แรงงานต่างด้าวในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อขึ้นทะเบียนประจำปี เป็นรอบที่ 2 โดยจัดบริการแบบ One Stop Service ทั้งนี้ มีแรงงานต่างด้าวมารับบริการตรวจสุขภาพและตรวจโควิด-19 จำนวน 269 ราย