ตารางการให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 ของหน่วยบริการปฐมภูมิ (CUP) โรงพยาบาลขอนแก่น

ตารางการให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 ของหน่วยบริการปฐมภูมิ (CUP) โรงพยาบาลขอนแก่น