ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) พร้อมด้วย ทีมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

เมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 -13.00  น.  ณ ห้องประชุมแก่นเพชร ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โรงพยาบาลขอนแก่น  นำโดย  นพ.ชาญชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)  ประจำกระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมด้วย ทีมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เนื่องในโอกาส ติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ  (Matching fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโรงพยาบาลขอนแก่น ระยะที่ 2

นำเสนอการดำเนินงาน โครงการฯ  โดย ผศ.ดร.ฉัตรชัย เบญจพรปิยะพร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน, นายอนุรักษ์ ตรีสันเทียะ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน   มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสมปรารถนา คลังบุญครอง และทีมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์พลังงานโรงพยาบาลขอนแก่น