ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery (ODS) และการผ่าตัดเล็ก Minimally Invasive Surgery (MIS)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery (ODS) และการผ่าตัดเล็ก Minimally Invasive Surgery (MIS) นำโดย นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการดำเนินงานการให้บริการ ODS และ MIS ของโรงพยาบาลที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ และโรงพยาบาลที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการในเขตสุขภาพที่ 7 รวมทั้งสำนักงานประกันสังคมและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมชี้แจงแนวปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายการให้บริการ ODS และ MIS