ต้อนรับคณะจากกรมการแพทย์

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562  คณะกรรมการจากกรมการแพทย์ นำโดยนายแพทย์ทวี รัตนชูเอก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย์ เดินทางมาประชุมติดตามผลการดำเนินงานการให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery) ในเขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น  มีผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินให้เป็นหน่วยบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ในเขตสุขภาพที่ 7  โดยมี นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นและผู้บริหารให้การต้อนรับ กลุ่มงานศัลยกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอผลการดำเนินงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบข้อซักถาม ทำให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการให้บริการ ODS อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการให้เกิดความปลอดภัยและเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ