ต้อนรับคณะจากโรงพยาบาลมาเรียเทเรซ่า (Mariateresa Hospital) แขวงเวียงจันท์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานองกรแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.ตระการ แซ่ลิ้ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะจากโรงพยาบาลมาเรียเทเรซ่า (Mariateresa Hospital) แขวงเวียงจันท์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำทีมโดย ดร.วันเพ็ง พันทะนาไล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมาเรียเทเรซ่า ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ ระบบบริการ ระบบงานคุณภาพและการให้คำปรึกษาด้านโภชนศาสตร์ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2566 ซึ่งครั้งนี้เป็นคณะที่ 2 ที่เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลขอนแก่น