ต้อนรับคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตฯ 7 ติดตามและประเมินผลตามนโยบายยุทธศาสตร์กระทรวง และแก้ไขปัญหาสำคัญในพื้นที่

23 กุมภาพันธ์ 2564  แพทย์หญิงนาตยา  มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7  ในโอกาสติดตามและประเมินผลตามนโยบายยุทธศาสตร์กระทรวง และแก้ไขปัญหาสำคัญในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  (ล่วงหน้า) ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล เรื่องการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน โดยมีทีมนิเทศจากกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ และทีมนิเทศจากจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมตรวจราชการและนิเทศงานด้วย ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  โรงพยาบาลขอนแก่น