ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายใน จากกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงฯ

เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2562  โรงพยาบาลขอนแก่น  นำโดย  นพ.สมศักดิ์  ประฏิภาณวัตร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบภายใน  จากกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยเข้าตรวจสอบการดำเนินงาน  แผนงานบูรณาการป้องกัน  ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  ประจำปีงบประมาณ 2562  ในโครงการ “ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ”  ณ  ห้องประชุมแก่งเงิน  ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โรงพยาบาลขอนแก่น