ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชัยภูมิ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการดูแล ผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง  (Spinal Injury)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นายแพทย์ธนนิตย์ สังคมกำแหง รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชัยภูมิ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการดูแล ผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง (Spinal Injury) ทั้งด้านการบริการ การดำเนินงาน ณ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มารับบริการ และองค์กร