ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมประเมินจากสถาบันสถาบันประสาทวิทยา ในการเยี่ยมสำรวจการพัฒนามาตรฐานระบบริการโรคหลอดเลือดสมอง และตรวจประเมินศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

         วันที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมประเมินจากสถาบันประสาทวิทยา นำโดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าทีมผู้เยี่ยมสำรวจ ในโอกาสเยี่ยมสำรวจการพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง และตรวจประเมินศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certification : SSCC) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อลดอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพประกาศนียบัตรศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Re – accreditation) ครั้งที่ 2
        ซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่น ได้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ระบบงานสำคัญ กระบวนการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องถึงชุมชนในระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน