ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)   

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมจำลอง  มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น  ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)    นำโดย อาจารย์ผ่องพรรณ  จันธนสมบัติ  หัวหน้าทีมผู้เยี่ยมสำรวจ  พญ.ศรีสกุล  จรกาญจนากร  ผู้เชี่ยวชาญ  (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล)  และนพ.ชัยศิริ  วรรณลภากร  ผู้เชี่ยวชาญ  (รพ.จุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย)  โดยมี  นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  และคณะกรรมการโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ  ในโอกาสเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองเฉพาะโรค  การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด STEMI จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)       วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมสำรวจในครั้งนี้  เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ  และเพื่อเป็นการพัฒนางานให้มีคุณภาพต่อไป