ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคลินิกผู้สูงอายุ จากโรงพยาบาลมหาสารคาม

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.ธนนิตย์ สังคมกำแหง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลขอนแก่น  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลมหาสารคาม นำโดย คุณวไลพร ปักเคระ หัวหน้าพยาบาล ในการเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการในคลินิกผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น

วัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีประสิทธิภาพ ซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่น มีการดำเนินงานจัดระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุที่ครอบคลุมตามระยะการเจ็บป่วย ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และเชื่อมต่อชุมชนระยะกลางและระยะยาว โดยศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานผู้สูงอายุดังกล่าว ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ และภาคีเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล ซึ่งคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลขอนแก่น ได้มีการพัฒนามาเป็นระยะเวลาหนึ่งจนสร้างเป็นระบบบริการสุขภาพแบบ Holistic care เน้นการให้บริการแบบ One stop service ทั้งมี Geriatric medicine Geriatric nurse และ Multidisciplinary team ในการสร้างนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงนำมาพัฒนาระบบการดูแลรักษา ต่อไป