ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก School of healthy Innovation, Kanagawa University of Human Service ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก School of healthy Innovation, Kanagawa University of Human Service ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Professor Shinji Nakahara, Professor Yu Kubota และ ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้นำคณะเข้าศึกษาดูงาน)  ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการดูแลระดับตติยภูมิ และระบบการบริการ ด้านต่างๆ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกด้านของการดำเนินงาน