ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลมาเรียเทเรซ่า (Mariateresa Hospital) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.ธนนิตย์ สังคมกำแหง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลมาเรียเทเรซ่า (Mariateresa Hospital) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการเข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ ระบบบริการ ระบบงานคุณภาพ และการให้คำปรึกษาด้านโภชนศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2566