ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระบบบริการปฐมภูมิ

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมแก่นเงิน โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย พญ.รุจิราลักขณ์ พรหมเมือง รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น 2 พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระบบบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานด้านการบริหารจัดการระบบบริการปฐมภูมิ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพคลินิกบริการหน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ ตลอดจนคลิกนิกผู้สูงอายุแบบครบวงจร (One Stop Service) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข