ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Fujita Health University (FHU) ประเทศญี่ปุ่น”

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พญ.อภิรดี สิงห์แจ่ม หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู นางเบญจรงค์ ศรีสุระ หัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบำบัด และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Fujita Health University (FHU) ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Professor Shintaro Uehara และมีอาจารย์ ดร.ฉัตรชัย พิมพศักดิ์ และอาจารย์ ดร.ทิวาพร จาดเปรม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะเข้าศึกษาดูงานด้านกายภาพบำบัด งานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู หอผู้ป่วย ICU Trauma หอผู้ป่วย Trauma ward และหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และศึกษาดูงานในชุมชน ณ รพ.สต.บ้านค้อ เพื่อให้นักศึกษาญี่ปุ่นได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทางด้านการเรียน การสอนในประเทศไทย รวมทั้งศึกษาศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ