ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 25

โดยมี ท่านบุนยัง พงสะไหม รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ขอนแก่น ราชอาณาจักรไทย กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร จากมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าววัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน  เพื่อศึกษาดูงานตามหลักสูตร 9 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศัลยศาตร์ วิสัญญีวิทยา อายุรศาสตร์เบื้องต้น รังสีวิทยา ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์