ต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจ เพื่อยืนยันกระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาล เมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร และการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง

 

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการระบบงานสำคัญ PCT, PST และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น  ร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจ เพื่อยืนยันกระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาล เมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร และการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (Verification and Surveillance Survey) การเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรับรองสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า (Advanced HA : A-HA)  โดยมี นายแพทย์สมจิตต์ ชี้เจริญ คุณเรวดี ศิรินคร  เภสัชกรหญิงผุสดี บัวทอง และคณะผู้เยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รวม 7 ท่าน ร่วมรับฟังการนำเสนอการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลขอนแก่น การสัมภาษณ์ทีมนำองค์กร  ทีมนำการดูแลทางคลินิก คณะกรรมการระบบงานสำคัญต่างๆ  และการเยี่ยมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารด้านยา ด้านสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาลขอนแก่น ต่อไป