ต้อนรับคณะเยี่ยมเพื่อประเมินรับรองเฉพาะโรค  การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง

วันที่ 18 ตุลาคม 2565  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น  นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คณะแพทย์ พยาบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมเพื่อประเมินรับรองเฉพาะโรค :  การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  ซึ่งนำโดย อาจารย์ผ่องพรรณ  จันธนสมบัติ รศ.นพ.ปิยะ  เนตรวิเชียร  และผศ.นพ.เอกพจน์  ก่อวุฒิกุลรังสี

 

การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง (Spinal injury) โรงพยาบาลขอนแก่น ได้พัฒนาระบบการให้บริการ โดยจัดตั้งหน่วย Spine unit ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552  เป็นต้นมา ทีมงานมีความเข้มแข็งในการดูแลผู้ป่วย และร่วมกันพัฒนาระบบบริการมาอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ  รวมทั้งมีองค์กรภายนอกร่วมให้การสนับสนุนดูแล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ดีมีประสิทธิภาพ จากการเยี่ยมของคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีของทีมผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง จะได้รับคำแนะนำที่ดีและเป็นประโยชน์ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในการดูแลรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลังของโรงพยาบาลขอนแก่นต่อไป