ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

วันนี้  อังคารที่ 22 มกราคม 2562   นพ.อิทธิพล  สูงแข็ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7,  นพ.สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น,  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น  ร่วมต้อนรับ นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการจัดบริการสำหรับประชาชนเพื่อลดความแออัด ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการได้อย่างครอบคลุมเหมาะสม เพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงการจัดบริการทางการแพทย์โดยแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาราชการ สำหรับผู้รับบริการที่ไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉิน ในหน่วยบริการที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ   ณ  ห้องประชุมจำลอง  มุ่งการดี  ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โรงพยาบาลขอนแก่น