ต้อนรับนางอุสนีย์ ศิลปศร ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.เทพสรรค์ สีอร่ามรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ และนายนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ให้การต้อนรับนางอุสนีย์ ศิลปศร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 และหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 โดยได้มอบของเยี่ยมให้แก่ผู้ประกันตน จำนวน 51 ราย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความอบอุ่น และน้ำใจไมตรีจิตจากผู้บริหารสู่ผู้ประกันตน