ต้อนรับสาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7 และคณะ

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 และคณะ ตรวจเยี่ยมต้นแบบ (Best Practice) การจัดบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Service) เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยแก่นสารสินธุ์) โดย นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่น ได้ส่งผลงานคัดเลือกจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1. การพัฒนาระบบบริการในระยะเปลี่ยนผ่าน (New Normal in Medical Services) โรงพยาบาลขอนแก่น นำเสนอโดย นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 2. PCC เข้มแข็งต้าน COVID-19 นำเสนอโดยแพทย์หญิงรุจิราลักขณ์ พรหมเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลขอนแก่น จากนั้นท่านสาธารณสุขนิเทศก์ ได้เดินเยี่ยมหน่วยให้บริการ COVID-19 ที่จุดให้บริการผู้ป่วยนอก , ผู้ป่วยฉุกเฉิน, ห้องตรวจปฏิบัติการทางการแพทย์ , หอผู้ป่วยอายุรกรรม และห้องผ่าตัด อาคารคุณากรปิยชาติ