ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 2) จากสำนักงานประกันสังคม นนทบุรี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  โรงพยาบาลขอนแก่น   นำโดย พญ.รุจิราลักขณ์  พรหมเมือง  รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 2) จากสำนักงานประกันสังคม นนทบุรี  นำโดย คุณอนันต์  สิริแสงทักษิณ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะ  เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกอาชีวเวชศาสตร์  สำหรับการบริการทุติยภูมิในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  “คลินิกโรคจากการทำงานในโรงพยาบาลขอนแก่น”  (โรงพยาบาลแม่ข่าย) พร้อมทั้งรับฟังผลการดำเนินโครงการ  ณ ห้องประชุมแก่นเงิน โรงพยาบาลขอนแก่น