ต้อนรับ คณะจากกองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

เมื่อที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.   นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น  กล่าวต้อนรับ คณะจากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งนำทีมโดย คุณชาติศักรินทร์ พาหุกล ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะรวมทั้งหมด 9 คน   ในโอกาสเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรม เพื่อสถานบริการสุขภาพปกติวิถีใหม่ แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (New Normal ER), แผนกผู้ป่วยนอก (New Normal OPD)     ซึ่งมีคุณนิชิต  เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ  และนำเสนอข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้อง    ณ  ห้องประชุมวิทยา ชาติบัญชาชัย  อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น