ต้อนรับ คณะจากโรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานตามโครงการ “Smart ER สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำปี 2566”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ คณะจากโรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานตามโครงการ “Smart ER สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำปี 2566”

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาระบบงานให้ผู้ป่วยเข้าถึงระบบบริการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย โดยการใช้เทคโนโลยีและการนำนวัตกรรมเป็นแบบอย่างในการพัฒนางานการดูแลผู้ป่วย เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงนำมาพัฒนาระบบการดูแลรักษา ต่อไป