ต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมประเมินระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จากเทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565   นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  ร่วมให้การต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมประเมินระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จากเทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  โดยโรงพยาบาลขอนแก่น ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารกำจัดขยะติดเชื้อ และติดตั้งเครื่องบำบัดขยะติดเชื้อ เพื่อให้การดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยตนเองได้  และเพื่อลดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ตามกฎของกระทรวงฯ ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545