ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลนครพนม

  

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับ คณะจากโรงพยาบาลนครพนม จำนวน 11 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารกลุ่มภารกิจอำนวยการ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น