ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น  นำโดย  นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่  ร่วมให้การต้อนรับ คณะจากโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กรุงเทพฯ  เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านอุบัติเหตุ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยด้านอุบุติเหตุและฉุกเฉิน  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการดูแล การเก็บข้อมูล กระบวนการทำงาน การส่งต่อ และการบูรณาการ ซึ่งจะนำไปพัฒนาปรับปรุงระบบด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินให้ดียิ่งขึ้น