ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  “ในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์” 

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น  นำโดย นายแพทย์ธนนิตย์  สังคมกำแหง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  “โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์”  จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 23 และรุ่นที่ 24  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างบุคลากรของทั้งสองประเทศ  ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งในด้านบริหาร  บริการ และวิชาการ