ต้อนรับ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

วันที่ 19 เมษายน 2564 แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และรับฟังการนำเสนอสถานการณ์ Covid-19 ของโรงพยาบาลขอนแก่น ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น