ต้อนรับ นายแพทย์สมัย  ศิริทองถาวร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563  นายแพทย์สมศักดิ์  ประฏิภาณวัตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับทีมนิเทศงาน นำโดย นายแพทย์สมัย  ศิริทองถาวร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ  ในโอกาสเยี่ยมชมและประเมินคุณภาพโครงการวิจัย “การศึกษารูปแบบการนำเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย ไปสู่การปฏิบัติงานในบริบทจริง ของเขตสุขภาพที่ 1 ปีที่ 2”  ซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับโอกาสให้เป็นตัวแทนเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างการศึกษาโดยการใช้เครื่องมือ สังเกตพฤติกรรมและซักถามผู้ปกครองจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าข่าย จำนวน 40 ราย จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องตรวจกุมารเวชกรรม, งานผู้ป่วยนอก และกลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลขอนแก่น  อีกด้วย