ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตฯ7 และสาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ7 พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

11 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และ นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และการดำเนินงานตามนโยบาย ประจำปี 2564 “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน 1 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 คน และหมอครอบครัว 1 คน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สานต่อแนวทาง “สร้าง นำซ่อม” รวมถึงได้นำเสนอการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ “นโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่”