ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 21 ตุลาคม 2564  โรงพยาบาลขอนแก่น ต้อนรับ นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7  พร้อมคณะฯ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข  และลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ณ อาคารอายุรกรรม 298 เตียง  ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19   โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับ

จากนั้นผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขฯ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมพบปะประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)