ทพญ.ธิติมา เล้าเจริญชัย และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 130,000 บาท

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ทพญ.ธิติมา เล้าเจริญชัย และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 130,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ มอบให้กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นายแพทย์เทพสรรค์ สีอร่ามรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 3 และ แพทย์หญิงธิดา พึ่งทหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 3 เป็นผู้รับมอบ