ทันตแพทย์หญิงธิติมา เล้าเจริญชัย และครอบครัว บริจาคเงิน 57,000 บาท

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 57,000 บาท จากทันตแพทย์หญิงธิติมา เล้าเจริญชัย และครอบครัว เพื่อสมทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ