ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.  โรงพยาบาลขอนแก่น ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 5 รูป  เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563  โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์  ปฏิภาณวัตร  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นประธาน และมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมทำบุญในพิธีด้วย จัดขึ้น ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น

สำหรับวันอาสาฬหบูชา  ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ก่อนเข้าพรรษา 1 วัน เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา ทรงแสดงธรรมครั้งแรก (ปฐมเทศนา) “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เป็นวันที่พระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้น คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ส่วนวันเข้าพรรษา วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำในวัดหรือเสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่ง ไม่ได้ไปค้างแรมในที่อื่นตลอด 3 เดือนในฤดูฝน ระหว่างแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันที่พระภิกษุจะได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและประพฤติปฏิบัติธรรม พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญกุศล เช่น ทำบุญตักบาตร รักษาศีล สวดมนต์ ฟังธรรม เจริญภาวนาตลอดพรรษา อีกทั้งได้สืบสาน รักษา ต่อยอดประเพณีการหล่อเทียนพรรษา การถวายผ้าอาบน้ำฝน ประเพณีแห่เทียนพรรษา