รพ.ขอนแก่น ทำหัตถการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจไร้สาย ช่วยการเต้นของหัวใจชนิดถาวร กระตุ้นหัวใจห้องเดียว ปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติตามหัวใจห้องบน ให้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นช้าผิดปกติ

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 ณ ห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ชั้น 6 อาคารคุณากรปิยชาติ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยนายแพทย์สุทธิเทพ ดวงศร แพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษา ได้ทำหัตถการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจไร้สาย หรือ Micra Pacemaker ช่วยการเต้นของหัวใจชนิดถาวร กระตุ้นหัวใจห้องเดียว ปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติตามหัวใจห้องบนชนิดไร้สาย​ ให้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นช้าผิดปกติ ซึ่งผลการทำหัตถการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
นับเป็นสถานพยาบาลแห่งแรกในภาคอีสาน และเป็นครั้งแรกของคณะแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นที่ได้ทำหัตการนี้
และในครั้งนี้ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับความอนุเคราะห์ค่าเครื่องกระตุ้นหัวใจจากกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจยากไร้ โรงพยาบาลขอนแก่น มูลค่า 300,000 บาท