ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น  บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการธนบัตร ขอนแก่น และครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ