“ธรรมบรรยาย เรื่องฟังเสวนาธรรมกับคุณอุ๋ย บุดดาเบลส”

วันที่ 11  ธันวาคม 2562  โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2563  รุ่นที่ 1 “ธรรมบรรยาย  เรื่องฟังเสวนาธรรมกับคุณอุ๋ย บุดดาเบลส”  (คุณนที เอกวิจิตร)  โดยมี นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวต้อนรับวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจำลอง  มุ่งการดี ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับบุคลากร  เพื่อให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเองพัฒนาทีมงานและนำไปสู่การพัฒนาองค์กร   ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพตนเองให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีการนำธรรมะน้อมนำจิตใจ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและความสุขในการทำงาน